دوره کارگاه

جدیدترین مقالات

مطالب ذهن

مطالب ذهن

مطالب ذهن

قانون جذب چیست؟

تعریف قانون جذب قانون جذب کشف جدید زمان ما نیست این قانونیه که جهان با اون پدید اومده و همواره در حال گسترش است. قانون جذب در اصل و به طور کلی می گوید که مشابه مشابه رو جذب می کنه ولی قانون جذب در اصل یک قانون ثانویه است یعن قانون اصلی قانون ارتعاش […]

طراحی سایت توسط علی